Uczestnik: Rafał Janik

Rafał Janik Rafał Janik
Projekt: Tourist
Portal turystyczny z elementami social media
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: