Uczestnik: Paweł Mazur

Paweł Mazur Paweł Mazur
Projekt: Spending monitor
Monitor wydatków
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: