Uczestnik: Michal Jurkian

Michal Jurkian Michal Jurkian
level 1
Projekt: SC TD
TD z klimatem SC
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: