Uczestnik: Marcin Lesiński

Marcin Lesiński Marcin Lesiński
Projekt: Essesy
EAsy SEssions SYstem - essesy to prosty i uniwersalny system do rozgrywania sesji gier fabularnych.
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: