Uczestnik: Jakub Gąsiorowski

Jakub  Gąsiorowski Jakub Gąsiorowski
Student IT. Wieczny student...
Projekt: Biblioteka
Prosty projekt Bibiloteki . Technologia Angular 2.
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: